rosvo: (Default)
[personal profile] rosvo

He haavoittavat, taikauskoiset
tylsillä veitsillään.
Mitä voin sanoa, aivoissani on pieni eläin
joka muistaa vuosituhansien asiat
ja panee suuhuni tuntemattomat sanat.
Tat twan asi,
he kääntävät sen asuinhuoneiden kielelle.

Nämä tiet ovat pitkät ja kuumat.
Taivas on valkea. Varikset lentävät
ja herjaavat, käheä kirkuva pilvi.
Ikkunat ovat silmiä. Varjoni on tynkä.


Minne menisin, majassani
oleskelevat kirjat ja monet kummalliset kohtalot.
He sekoittavat ajan ahnailla haarukoillaan ja aterioitsevat
menneisyyden pöydissä:
raskaita sanoja jotka polttavat kuin tina
ja ennustavat, heittävät varjoja seinille.
Olen raskas, haavastani kasvaa puu
koinsyömin lehdin.
Lävitse näkyy valkohehkuinen taivas,
ymmärrykseni ei sinne ulotu.
- Eeva-Liisa Manner, runon ensimmäinen julkaistu versio
(tat twam asi = tuo sinä olet, sanskriit)

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rosvo: (Default)
rosvo

May 2016

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 3031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:30 am
Powered by Dreamwidth Studios