Tie

Jan. 11th, 2014 02:01 am
rosvo: (Default)
[personal profile] rosvo
maailmanturuilla murhattuina
pakkasenpuremina lipputankoihin nojaavina
naisten kauppaamina

pimeässä pimeyttä varten opetettuina

yrjöä,ässä tukkeutuneisiin vessanpyttyihin
torakoita ja hiiriä vilisevissä vuokrahuoneissa

ei ihme että ei laulata
päivällä tai illalla tai yöllä

turhat sodat
turhat vuodet
turhat rakkaudet

ja he kysyvät, miksi sinä juot niin paljon?

jep, päivämme on luotu tuhlattaviksi,
vuodet ja rakkaudet tuhlattaviksi.

emme osaa itkeä, ja nauru helpottaa -
unelmista, ihanteista, vihasta luopumisessa.

älä pyydä meitä laulamaan,
nauru on meidän laulumme,
huomaathan, se oli hirvittävä vitsit:
Jeesuksen olisi pitänyt nauraa ristillä,
se olisi muuttanut hänen tappajansa kiviksi.

nyt tappajia on enemmän kuin koskaan
ja minä kirjoitan teille runoja.


- Charles Bukowski
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rosvo: (Default)
rosvo

May 2016

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 3031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:32 am
Powered by Dreamwidth Studios