rosvo: (Default)
[personal profile] rosvo
jotkut ihmiset eivät koskaan sekoa
minä makaan joskus 3 tai 4 päivää
sohvan takana.
minut löydetään sieltä.
se on se Kerubi, he sanovat ja
kaatavat viiniä kurkkuuni,
hierovat selkääni,
vihmovat öljyä keholleni.

sitten nousen ärjymään,
karjumaan, raivoamaan -
kiroan heidät ja maailmankaikkeuden,
häädän heidät pihalle.
minulla on jo parempi olo,
istun syömään munia ja paahtoleipää,
hyräilen, muutun rakastettavaksi kuin
ylensyönyt vaaleanpunainen valas.

jotkut ihmiset eivät koskaan sekoa.
kuinka hirvittävää heidän
elämänsä täytyykään olla.


- Charles Bukowski
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rosvo: (Default)
rosvo

May 2016

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 3031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:29 am
Powered by Dreamwidth Studios