rosvo: (Default)
[personal profile] rosvo
Hyvä Jumala,
jos minun on pakko
äitini tähden mennä taivaaseen,
ettei hänen sydämensä särkyisi,
niin olisko siellä jossain nurkassa
unohtunut mökki
jossa voisin
kenenkään tietämättä olla?
Pyhäin seuraa minä en, rakas Jumala, halua,
ja kaduista, vaikka ne olisivat kultaa,
olen saanut tarpeekseni,
ja lasinen meri kammottaa minua.
Kannattaisi harkita säilyttää luonto,
rämeinen, villi ja sekava,
ehkä et tullut sitä luomisen huumassasi ajatelleeksi,
järjestykseen tähdätessäsi.
Vetoan Sinuun, Luoja,
säästä luomakuntasi,
varaa sille paikka olemassaolossa,
suunnittele uudestaan taivaasi.


- Eeva Kilpi
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

rosvo: (Default)
rosvo

May 2016

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29 3031    

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 01:33 am
Powered by Dreamwidth Studios